Follow me on Facebook
Follow me on Twitter
  • Sasha Roiz

Sasha Roiz - Grimm

8x10 Photo

Signed in Portland while filming season 2

Sasha Roiz

  • $50.00